top of page
Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon Raamsdonksveer

 

•         1.  Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Raamsdonksveer en een cliënt waarop Schoonheidssalon Raamsdonksveer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

•          2. Inspanningen schoonheidssalon

1. Schoonheidssalon Raamsdonksveer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Schoonheidssalon Raamsdonksveer worden verteld.

3. Schoonheidssalon Raamsdonksveer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Schoonheidssalon Raamsdonksveer zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

•          3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Raamsdonksveer melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Raamsdonksveer 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Schoonheidssalon Raamsdonksveer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Schoonheidssalon Raamsdonksveer de gehele afspraak annuleren en 75% van het verschuldigde bedrag in rekening brengen.

5. Bij No-Show (vergeten of niet op komen dagen) wordt het gehele bedrag van de behandeling in rekening gebracht.

 

•          4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet Schoonheidssalon Raamsdonksveer vóór/tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. Schoonheidssalon Raamsdonksveer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

3. Schoonheidssalon Raamsdonksveer zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

4. Schoonheidssalon Raamsdonksveer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

5. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Schoonheidssalon Raamsdonksveer verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

•         5. Betaling

1. Schoonheidssalon Raamsdonksveer vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten op de website en vermeldt deze mondeling aan de cliënt in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. Over de prijzen kan niet onderhandeld worden.

4. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

5. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen.

 

•          6. Aansprakelijkheid

1. Schoonheidssalon Raamsdonksveer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Schoonheidssalon Raamsdonksveer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Schoonheidssalon Raamsdonksveer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

•          7. Beschadiging en/of diefstal

1. Schoonheidssalon Raamsdonksveer heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Schoonheidssalon Raamsdonksveer meldt diefstal altijd bij de politie.

 

•          8. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Raamsdonksveer het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

•          9. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Raamsdonksveer en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

•          10. Geheimhouding

1. Schoonheidssalon Raamsdonksveer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Schoonheidssalon Raamsdonksveer verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

bottom of page